ആനുകാലികങ്ങളില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചവ

1- പാത്തുമ്മാന്‍റെ പാമ്പ് (നര്‍മ്മം)         (മനോരമ ) 2-8-2001


2- ചിലന്തി (മിനിക്കഥ)                  (മാധ്യമം) 1-4-1999


3- നരകക്കോഴി (കഥ)                   (വര്‍ത്തമാനം) 30-1-2004


4- വോട്ട് (മിനിക്കഥ)                    (മാധ്യമം) 28-10-1999


5- സഖി (മിനിക്കഥ)                     (മനോരമ) 24-5-2001


6- മൊല്ലാക്കാന്‍റെ ദുഃഖം (കഥ)            (മനോരമ)  8-11-2001


7- മാക്സിക്കാരന്‍ (കഥ)                 (മനോരമ)  21-6-2001


8- മുത്തശ്ശി ഡോട്ട് കോം (മിനിക്കഥ)       (മാധ്യമം) 13-6-2001


9- കൊക്കിനു വച്ചത് (നര്‍മ്മം)            (വര്‍ത്തമാനം) 17-10-2003


10- നവയുഗം (മിനിക്കഥ)                 (മാധ്യമം)  22-7-2001


11- നേര്‍വഴി (മിനിക്കഥ)                 (മാധ്യമം)  3-4-2000


12- ന്യൂ ഇയര്‍ (മിനിക്കഥ)                (മാധ്യമം)  22-3-2005


13- കടമകള്‍ (കഥ)                       (മാധ്യമം)  11-3-1999


14- ചിരിയും ദീര്‍ഘായുസ്സും (നര്‍മ്മം)      (മാധ്യമം)  8-4-1999


15- എപ്പിസോഡ് 40 (കഥ)                 (മാധ്യമം)   13-3-2000


16- മോഹഭംഗം (മിനിക്കഥ)               (മാധ്യമം) 20-3-2000


17- ഭീകരവാദി (മിനിക്കഥ)                (മാധ്യമം)  7-1-2009


18- കമ്പ്യൂട്ടറിന്‍റെ പരിചരണം (ലേഖനം)     (മാധ്യമം)  15-11-2001